Občianske Združenie

Východisko pre lepší život

Úvod

Úvod

Prihliadnuc na neustále sa zvyšujúcu nezamestnanosť, klesajúcu sociálnu úroveň a znepokojujúce vyhliadky do budúcnosti, sme sa rozhodli v roku 2005 v januári založiť OZ, ktoré bude pomáhať pri riešení sociálnych a iných problémov obyvateľom, ktorí sa ocitli v núdzi.

Z tohto dôvodu zakladajúci členovia začali 18. marca 2005 svoju činnosť pod názvom ,,OZ Východisko pre lepší život“, ktoré so svojimi stanovami bolo zákonne zaregistrované.

Našou snahou je zmierniť nezamestnanosť pri registrovaných nezamestnaných. Nepretržite zabezpčiť možnosti ďalšieho vzdelávania v štátnych inštitúciach, záujemcom pomáhať dokončiť stredoškolské štúdium s maturitou a zabezpečiť nové pracovné miesta.

V záujme toho vykonáme nasledovné:

Zvyšovanie zamestnanosti

Zvyšovanie zamestnanosti

- vytváranie pracovných miest vo vnútri organizácie v záujme sebazáchovy

- na základe prieskumu pracovného trhu zamerať sa na remeselné práce, ktoré odstraňujú zbytočné nákladné technológie pri výrobe potrebných výrobkov a zvyšujú manuálnu pracovnú zručnosť

- ponuka pracovných príležitostí ako tuzemských, tak i v štátoch EÚ, vybavenie pracovných záležitostí a poradenstvo

- pomoc pri vytváraní súkromného podnikania

- stavba sociálnych bytov

- osveta dôležitosti vzdelávania a potreby štúdia pri zaradení sa do pracovného procesu

- podporovanie podnikania nezamestnaných

- motivovanie podnikateľov na vytvorenie nových pracovných miest

- zakladanie sociálnych rodinných centier

Na pozitívne riešenie negatívnych sociálnych situácií sme vypracovali nasledovnú presnú koncepciu:

- v rámci možnosti zabezpečiť vzájomnú komunikáciu medzi zamestnávateľom a nezamestnaným

- zistiť reálnu potrebu pracovného trhu

V roku 2014 pokračujeme nasledovnými úlohami:

- založenie reklamnej kancelárie na pomoc pri charitatívnej činnosti

- rozšírenie a zabezpečnie prác pre stavebnú skupinu

- založenie realitnej kancelárie

Poskytovanie sociálnych služieb

Poskytovanie sociálnych služieb

- socálno-právna ochrana detí a mládeže

- spolupráca so sociálnymi zariadeniami a ich podporovanie

- pomoc a spolupráca s inými organizáciami pri stravovaní detí a dospelých na to odkázaných

- umožniť rehabilitáciu trpiacim závislými chorobami

- pomáhať opatrovať starých, telesne a zdravotne postihnutých a ďalších odkázaných na pomoc

- pomáhať pri administratíve

Ciele kultúrnych činností

Ciele kultúrnych činností

- oživenie kultúrneho života nášho okolia, spoznanie etnických skupín žijúcich v našom regióne

- uchovanie etnografických hodnôt, pestovanie tradícií

Na docelenie uchovania tradícií a kultúrnych hodnôt chceme vytvoriť záujmové krúžky na pestovanie tradícií, ako napr. krúžok ľudového tanca. Pre deti víkendové družiny, kde si môžu zábavnou formou osvojiť rôzne remeslá. Medzi naše ciele patrí vyhľadávanie a podporovanie umelecky nadaných detí a mládeže.

Poistkou dosiahnutia naších cieľov je tá skutočnosť, že členovia nášho združenia sú odborníci vo svojej profesii:

- ekonóm a daňový poradca

- podnikový poradca

- programový, projektový a marketingový manager

- počítačový technik

- poradca pre sociálne záležitosti

Vďačne privítame spoluprácu a pomoc našich ako aj zahraničných občianskych združní, kompetentných štátnych subjektov, ktorí súhlasia s našimi predsavzatiami a cieľmi.

Záujemcom o naše služby poskytneme informácie osobne.